V Mestni Občini Ljubljana (MOL) smo z namenom, da občanom in obiskovalcem Ljubljane ponudimo še bolj kakovostne, učinkovite in raznolike načine mobilnosti ter obenem ohranimo mesto zeleno, čisto, dostopno in vsem prijazno, pristopili k izdelavi Celostne prometne strategije (CPS). CPS je strateški dokument, ki predstavlja podlago za dolgoročno usklajeno načrtovanje prometa, s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti, usklajenih z gospodarskim in družbenim razvojem ter ohranjanjem visoke kakovosti okolja. Je ključno orodje novega pristopa k trajnostnemu načrtovanju prometa in vsebuje zaporedje ukrepov, s katerimi bo občina uresničevala zastavljene strateške cilje, udejanjala razvojne potenciale in posledično vzpostavljala višjo kakovost bivanja. S tem dokumentom želimo nadgraditi leta 2012 sprejeto Prometno politiko MOL (PP MOL), ki smo jo izdelali po izkušnjah najbolj naprednih in okoljsko ozaveščenih evropskih mest.

Med cilje CPS uvrščamo vzpostavitev trajnostnega prometnega sistema tako, da se zagotovi dostopnost delovnih mest in storitev za vse, izboljša prometno varnost, zmanjša onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in poraba energije, poveča učinkovitost in zmanjša stroške potniškega in tovornega prevoza ter izboljša privlačnost in kakovost okolja. Celostno urejen promet ne pomeni zgolj bolje izkoriščene prometne infrastrukture, nižjih stroškov za mobilnost, manjših zastojev, bolj učinkovitih naložb, večjega zadovoljstva in manjšega onesnaženja. Prinaša objektivno merljivo izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev in povečanje možnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj po načelih vzdržnosti. Proces spreminjanja načina dela in drugačen pristop k reševanju prometnih izzivov sta bistvena za spremembe tako na ravni urejenosti občine, ki bo postala pešcem in kolesarjem ter uporabnikom javnega prevoza še bolj prijazna, kot na ravni spreminjanja potovalnih navad občanov, ki bodo na račun manjše uporabe avtomobilov prispevali k večjemu deležu trajnostnih oblik mobilnosti.

Ljubljano urejamo po meri človeka, zato si prizadevamo pri svojih projektih čim več pozornosti nameniti prav vam, meščanke in meščani. Tudi pri izdelavi CPS bo zato vaše aktivno sodelovanje ključnega pomena. Bodisi kot pešci, kolesarji, potniki mestnih avtobusov bodisi kot vozniki motornih vozil se vsak dan soočate z različnimi prometnimi izzivi, zato nam boste lahko s svojimi izkušnjami veliko pomagali pri iskanju boljših rešitev prometnih problemov. V ta namen bomo v Ljubljani vse do junija 2017 organizirali številne dogodke, delavnice in javne razprave, tudi spletne, na katerih si želimo vašega aktivnega sodelovanja. Vabimo vas, da se jih v čim večjem številu udeležite in v njih sodelujete s svojimi predlogi za izboljšanje mobilnosti. Le tako lahko oblikujemo kvalitetno prometno strategijo, za uresničevanje katere se bomo z veseljem in visokimi pričakovanji zavzemali vsi skupaj.

Vabljeni k aktivnemu sooblikovanju Celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana!